Novosti

Sportić

 

Osnove sporta i sportske kulture za dečake i devojčice uzrasta od 4 do 7 godina. Uz pomoć stručnih lica izaberite pravi sport za vaše dete a pre svega pomognite mu da se pravilno razvija. Oblik i građa tela, karakter, temperament bitni su faktori predispozicije za odgovarajuci sport. Jednovremeno učeci se disciplinovanom vežbanju i takmičenju sa drugima, dete se osposobljava za samostalnost i pobedjivanje u daljem zivotu.

Akcenat stavljamo na razvoj motoričkih sposbnosti dece. Kroz igru i vežbe spretnosti i okretnosti povećava se stepen motoričke sposobnosti kod dece predškolskog i ranog školskog uzrasta.

Ispravljanje deformiteta i nepravilnog držanja tela, koji su posledica predugog sedenja ispred televizora, računara i nedostatka mesta na kojima bi dete potrošilo, na pravi način, višak energije.

Bitan faktor u razvoju predstavlja socijalizacija deteta i razvijanje njegovog takmičarskog duha, bilo da je u pitanju sport ili neka druga oblast života.

 

PROGRAM RADA ŠKOLE SPORTA

Imajući u vidu činjenicu da se najviše dece starosti od 4 do 10 godina uključuje u sportske aktivnosti, a da oni ipak u tom uzarstu nisu psihomotorno sposobni za bavljenje specificnostima sporta koji odaberu, osim bazičnih sportova, osmislili smo poseban program škole sporta prilagođen deci predškolskog i mlađeškolskog uzrasta.

Škola sporta KK «SKIPPER» ostvaruje rad sa decom predškolskog i ranoškolskog uzrasta (4 do 10 godina) gde je osnovni cilj pravilan psiho-fizički razvoj dece i razvijanje socijalizacije kroz raznovrsne psiho-motoričke zadatke u kojima dominira igra.

Kroz rad škole deca upoznaju svoje mogućnosti i dovode se do sportske samokontrole, doživljavaju svoja prva socijalna iskustva kao i borbu koja će imati veliki značaj za kasnije prilagođavanje životu u društvu. Celokupan rad se ostvaruje kroz vežbe oblikovanja, igre i osnovne tehnike bazičnih i ekipnih sportova, prilagođene ovom uzrastu.

 

CILJ I ZADACI ŠKOLE

U širem smislu cilj škole je da putem specifičnih nastavnih sadržaja i postupaka doprinese vaspitanju i obrazovanju dece, njihovom fizičkom razvoju a time i formiranju zdrave i svestrane ličnosti sposobne za život, rad, odbranu i stvaralaštvo u savremenom društvu.

U užem smislu, cilj škole je izgrađivanje specifične motorike i pogodnog psihičkog profila budućih sportista, takmičara, čime se sa druge strane obezbeđuje stalna baza njihovog regrutovanja.

Iz navedenih ciljeva proizilaze sledeći zadaci sportske škole

 1. Da otkrije, obuhvati i metodama selekcije usmeri i uključi u sportsku školu decu sa izraženim smislom, sposobnostima i željom za usavršavanje u različitim sportovima i provede ih kroz organizovan, stručno vođen i vremenski dovoljno dug proces razvoja specifičnih fizičkih i psihičkih sposobnosti.
 2. Da doprinese opštem biološkom razvoju (morfološkom i funkcionalnom), razvoju opšte motorike (svestranom ravoju motornih veština i navika) i formiranju, u užem smislu, pozitivnih moralnih i voljnih osobina.
 3. Da doprinese izgradnji ličnosti zdravog sportiste, sa humanističkim shvatanjem sporta, koji će kako u sportskom borilištu tako i u svakodnevnom životu delovati u skladu sa opšte prihvaćenim sportskim i društvenim moralnim normama.
 4. Da doprinse razvoju specifičnih motornih osobina i obrazovanju motornih navika.
 5. Da deci omogući korisnu i zdravu zabavu i razanodu i zaštiti ih od štetnih uticaja ulice i drugih negativnih činilaca.
 6. Da sarađuje sa roditeljima i vaspitačima obdaništa i škola koje pohađaju, obezbedi nadzor i pomoć radi postizanja što boljeg uspeha u učenju i sportu.

 

ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE SPORTA  KK »SKIPPER»

 1. Radom škole rukovodi skup trenera u saradnji sa sportskim lekarom i roditeljima dece.
 2. Nastavni plan se organizuje na osnovu postavljenog programa i sprovodi se tokom cele godine.
 3. U zavisnosti od uslova i drugih objektivnih faktora mogu uslediti i izvesna odstupanja od plana i programa ali se moraju sprovesti osnovni principi.
 4. Upis i selekciju dece vrši trenerska komisija, uzimajući u obzir uzrast, zdravstveno stanje i telesnu pripremljenost polaznika.
 5. Osnovna forma rada za vreme školovanja jeste čas treninga. Časovi se održavaju dva puta nedeljno u trajanju od 45 minuta.
 6. Za vreme pohađanja škole mora se voditi računa o lekarskoj kontroli. Pored redovne lekarske kontrole dece u obdaništu i školi, organizovaće se i periodični lekarski pregledi i merenja od strane klubskog lekara radi praćenja razvoja.
 7. Trenažni proces se odvija u sali ili napolju na sportskim terenima i u prirodi kada vremenske prilike dozvoljavaju.
 8. Rukovodstvo škole dužno je da stalno pokazuje interese za uspeh i disciplinu dece i da u tom smislu sarađuje sa nastavnicima i roditeljima dece.
 9. Rad škole sporta se usklađuje sa režimom rada opšteobrazovne školske ustanove koju deca pohađaju.
 10. Ceo proces učenja i sportskog rada sadrži karakter vaspitanja. Treneri su dužni da kod dece kroz vaspitavanje utiču na pozitivan odnos prema radu i zajednici, razvijanju kolektivnog duha i razvoj odgovornosti pred kolektivom.
 11. Treneri se zalažu da deca imaju pravilna shvatanja prema treningu, da dobrovoljno i savesno izvršavaju poverene im dužnosti, da razvijaju osećaj poštovanja starijih, da razvijaju prijateljstvo prema članovima zajednice, da razvijaju smisao za organizaciju i disciplinu.