Novosti

Karate

Karate je borilačka veština poreklom iz (Okinave) Japana. U bukvalnom prevodu sa japanskog jezika nasrpski znači KARA – prazna (gola), TE – ruka (šaka), DO – put, to jest kako se odbraniti od napadača golim rukama ( (空手道:からてどう – “put prazne ruke”). Nastanak karatea veže se za drevne borilačke veštine sa dalekog istoka, a osnivačem savremenog karatea se smatra japanski profesor Gičin Funakoši.

U klubu smo rad podelili na škole karatea i takmičarski karate. Svi početnici moraju prvo proći školu karatea. U tom trenažnom procesu polaznici se osposobljavaju za izvođenje karate tehnika, blokova i udaraca u raznim kombinacijama. Kada se počinje treniranje polaznik dobija beli pojas, a nakom ispunjenog plana i programa rada predstoji polaganje za više pojaseve.

Takmičari su članovi koji se specifičnim treninzima osposobljavaju za učešće na turnirima. Prioritet smo stavili na takmičenje u katama, ali u odnosu na uzrasnu grupu takmičari počinju usavršavanje i u borbama.

Klub je poznat po veoma dobrim rezultatima u katama. Naši takmičari redovno na turnirima ponesu epitet najuspešnijih.

 

KARATE ZA PREDŠKOLCE

U predškolskom periodu potrebno je prirodnom nagonu za kretanjem dodati organizovanu telesnu aktivnost-vežbanje, čime se od najranijeg uzrasta u svest deteta utiskuje predstava o fizičkom vežbanju, stiče saznanje o potrebi za bavljenjem fizičkim aktivnostima, formira osećaj zadovoljstva pri vežbanju i igri. To doprinosi dugom procesu uticanja da se kod dece, a kasnije i omladine formira navika za učestvovanjem u fizičkim aktivnostima kao civilizacijskoj tekovini.

Dosadašnja iskustva u radu sa najmlađim uzrastima ukazuju na disproporciju u fizičkom razvoju i razvoju motoričkih sposobnosti dece i omladine. Ova pojava je posebno karakteristična u gradskim sredinama. Osnovni razlog je u smanjenju mogućnosti dece za kretanjem i intenzivnijim fizičkim angažovanjem. Smanjenje energetskog utroška sa jedne strane i bolji uslovi života (stanovanje, ishrana, komunikacije, higijensko-zdravstveni uslovi i dr.) sa druge strane, dovode do intenzifikacije rasta, ali i narušavanja morfološke strukture i proporcija, što negativno utiče na razvoj antropomotoričkih sposobnosti, a time i ukupan zdravstveni status i životne sposobnosti. Jedan od najefikasnijih rešenja u suzbijanju ovih negativnih pojava je organizovano fizičko vežbanje dece, potrebnog obima i intenziteta. Kao osnovno sredstvo za ostvarenje fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta koristi se telesna vežba.

Rezultati dugogodišnjeg iskustva, potvrđenog u praksi, ukazuju da karate kao sportska aktivnost adekvatnog sadržaja i intenziteta potpuno prilagođenog deci od 3-7 godina stimulativno utiče na razvoj organskih, funkcionalnih i motoričkih sposobnosti.

Sa pažljivo odabranim i prilagođenim vežbama i redukovanim sadržajem elemenata karatea, a poštujući pedagoške principe rasta i razvoja ličnosti karate sport spada u pogodne aktivnosti za proporcionalni razvoj tela kao i prevenciju deformiteta kičmenog stuba, svodova stopala i drugih telesnih deformiteta. Takođe, promenama u intenzitetu vežbanja utiče se na pravilan razvoj srčano-sudovnog sistema.

Program karatea prilagođen predškolskom uzrastu sa aspekta fizičkog i zdravstvenog vaspitanja dece veliki značaj daje pokretnim (motoričkim) i elementarnim igrama. Elementarne igre utiču na to da su pokreti deteta tačniji, skladniji i sa većim stepenom koordinacije.

Program posebnu pažnju posvećuje aktivnostima i igrama za razvoj socio – emocionalnih odnosa, kao i činjenicu da se dete nalazi u zajednici vršnjaka. U vidu se ima razvoj socijalnog ponašanja, opažanje i razumevanje emocionalnih stanja drugih (osećanja i stanja, ponašanje, osobine ličnosti), samosaznanje (svest o sebi sa aspekta socijalnosti,sopstvene mogućnosti i ograničenja, osećanja, osobine ličnosti), shvtanje odnosa među ljudima (prijateljstvo, norme i pravila, strukture društva i institucije), razumevanje socijalnih i psihičkih pojava (razvoj ograničenja, prirodne i zadate socijalne situacije i socijalni odnosi, socijalno prilagođavanje, socijalni status), uočavanje i rešavanje socijalnih problema i konflikata (izvor konflikata, decentracija, konstruktivni pristup, empatičko primanje), karakteristike emocionalnog razvoja i emocinalnog ispoljavanja, vrste emocija (strah; ljutnja – bes; radost, zadovoljstvo, prijatnost; radoznalost; briga; ljubomora; ljubav).

Program uvažava i podržava intelektualni razvoj deteta, imajući u vidu karakteristike ovog segmenta, uloge odraslog i aktivnosti.

U sadržaju programa karate časova kao pomoćna sredstva koriste se  sprave i rekviziti, da bi se telesnim vežbama postigao što raznovrsniji i što potpuniji uticaj na razvoj deteta. Fizičke aktivnosti koje se koriste kao telesne vežbe mogu se podeliti na:

  • vežbe za razvoj kretnih navika;
  • vežbe za razvoj pojedinih mišićnih grupa;
  • vežbe za razvijanje navika organizovanog postavljanja i kretanja.

Zadaci karate sporta u potpunosti su jednaki zadacima fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta i mogu se podeliti na pedagoške (uticaj na: razvoj opšte koordinacije pokreta; razvoj prirodnih kretnih navika; razvoj novih kretnih navika; razvoj psihičkih procesa; razvoj pozitivnih osobina volje, karaktera i moralnih odlika; razvoj pozitivnih emocija; pravilan odnos prema radu, prema sopstvenoj i drugoj svojini, prema kolektivu; razvoj discipline; razvoj osećaja za lepo kretanje) i zdravstveno-higijenske zadatke (uticaj na: normalno rastenje i razvoj organizma u celini; razvitak pojedinih organskih sistema; „čeličenje“ organizma deteta; razvoj higijenskih navika; zadovoljavanje potreba za kretanjem).